กฎหมายทั่วไป

accurate ถูกต้อง

prosecutors อัยการ

prosecution การฟ้องคดี

attorney-at-law ทนายความ

judge / court / justice ศาล

justice home ผู้พิพากษาอาวุโส

federal court / trial court ศาลชั้นต้น

court of appeal ศาลอุทธรณ์

supreme court ศาลฎีกา

conflict international law กฏหมายขัดกันระหว่างประเทศ

juristic act นิติกรรม

public order ความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ

branch สาขากฏหมาย

crimes อาชญากรรม

punishment การลงโทษ , บทลงโทษ

dishonest ทุจริต , ไม่ซื่อสัตย์

judicial process กระบวนการเกี่ยวกับนิติบัญญัติ

proceeding กระบวนการพิจารณาในศาล 

domicile ภูมิลำเนา

alleged offender ผู้ต้องหา

convict ผู้ต้องโทษ,ตัดสินคดี,ลงโทษ

the accused ข้อหา,กล่าวหา

judgment คำพิพากษา

lawsuit คดี,การฟ้องร้อง

actionable คดีที่อาจถูกฟ้องร้องคดีได้

compensate ค่าเสียหาย

charge ข้อกล่าวหา

defendent จำเลย

plaintiff โจทก์

fine ค่าปรับ

infringe ฝ่าฝืน,ละเมิดคำสัญญา

legitimate ชอบด้วยกฎหมาย

liable ความรับผิด

imprison กักขัง,จำคุก

jurisdiction เขตอำนาจศาล

contentious case คดีมีข้อพิพาท

testify ให้การเป็นพยาน

residence ถิ่นที่อยู่

natural person บุคคลธรรมดา

premed สันนิษฐาน

application การร้องขอ

bailing การประกันตัว

denial การปฏิเสธ

term ถ้อยคำ

definition , define คำจำกัดความ

includes รวมถึง

all the rules กฎเกณฑ์ต่างๆ

principles หลักการต่างๆ

enforcing บังคับใช้

traced ร่องรอย

costoms and traditions ขนบธรรมเนียม และประเพณี

emphasize , emphasis ให้ความสำคัญ

solicitors ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

barristers สามารถว่าความได้

ethics , culture วัฒนธรรม

accepted การยอมรับ

gaining ได้รับ

independence อิสรภาพ 

witness พยานบุคคล

evidence พยานเอกสาร

hearing of evidence การสืบพยาน,ไต่สวน,รับฟังพยาน

trial courts , court of first Instance ศาลชั้นต้น

justly , fairly ยุติธรรม ,เป็นธรรม

faithfully ความซื่อสัตย์ , สุจริต

without any partiality ปราศจากอคติ

order คำสั่ง

plemary session , general meeting ที่ประชุมใหญ่

court of appeal region 1 ศาลอุทธรณ์ภาค 1

trial การสืบพยาน ,การพิจารณา

adjudication การพิจารณาพิพากษา

correctly โดยถูกต้อง

solemn สาบานตน,ปฏิญาน

kingdom ราชอาณาจักร

regime ระบอบประชาธิปไตย

courts of justice ศาลยุติธรรม

judement , decision คำพิพากษา

review ทบทวน

legal point ประเด็นข้อกฎหมาย

facts ข้อเท็จจริง

division แผนก

quorum , panal องค์คณะ

The supreme court of justice a criminal division for persons holding political positions ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

secret ballot การเลือกลงคะแนนลับ

chief justice of the civil court ประธานศาลแพ่ง

chief justice of the supreme court , President of the supreme court ประธานศาลฎีกา

The Judicial Commission คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

chief judge หัวหน้าผู้ผิพากษา

municipal courts ศาลแขวง

provincial courts ศาลจังหวัด

The Juvanile and family courts ศาลเยาวชนและครอบครัว

the law of three sals กฎหมายตราสามดวง

independent organization องค์กรอิสระ

dispose พิจารณาพิพากษา , เพื่อจัดการ

civil procedure วิธีพิจารณาความแพ่ง

consist , composed ประกอบด้วย

rules หลักเกณฑ์ , กฎ

civil trial การพิจารณาคดีแพ่ง

resolution การตัดสินคดี

claims ข้ออ้าง , ฟ้องร้อง

criminal trial การพิจารณาคดีอาญา

violation ละเมิด

substantive law กฎหมายสารบัญญัติ

define กำหนด

disputes ข้อพิพาท

standards of proof มาตรฐานการพิสูจน์

beyond a reasonable doubt พิจารณาโดยปราศจากข้อสงสัย

preponderance การชั่งน้ำหนักพยาน

adjudged ตัดสิน

suits คดีที่ฟ้องร้อง

settled ยุติลง , ระงับ

negotiated การเจรจาต่อรอง

arbitration อนุญาโตตุลาการ

initial เริ่มต้น

burden ภาระการพิสูจน์

legitimate โดยชอบด้วยกฎหมาย

criminal procedure วิธีพิจารณาความอาญา

enforced ใช้บังคับ

boundaries ขอบเขต ,เขตแดน

impact , result ผลกระทบ

adversarial and accusatorial ระบบกล่าวหา

guilt ความผิด

liable รับผิด

inquisitorial ระบบไต่สวน

investigation การสืบสวน

charges ข้อกล่าวหา

lodged การยื่นฟ้อง

presumption of innocence ข้อสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

democratic system ระบบประชาธิปไตย

rule of law หลักนิติธรรม

doubt ข้อสงสัย

convention อนุสัญญา

court – appointed lawyer ทนายขอแรง

dismiss ยกฟ้อง

closing arguments แถลงการณ์ปิดคดี

adjourns การเลื่อนคดี

unanimously เป็นเอกฉันท์

sentencing การตัดสิน , การลงโทษ 

unintentional ไม่จงใจ,ประมาท

Tort , infringed ละเมิด

business tort การละเมิดทางธุรกิจ

liability (n.) ความรับผิด

harm , damages, injury (n.) ความเสียหาย

negligence (n.) ประมาท

fault ความผิด

failure ละเลย

exercise ใช้

due care ระมัดระวังตามสมควร

foreseeable risk ความเสี่ยงที่มองเห็นได้

recover ชดใช้ , ชดเชย

actual loss ความเสียหายที่แท้จริง

caused สาเหตุ

defenses ข้อต่อสู้

available (adj.) ที่นำมาใช้ได้

contributory (adj.) ทฤษฎีเกี่ยวกับการที่ต่างฝ่ายต่างต้องรับผิด

assumption (n.) ข้อสันนิษฐาน

comparative negligence การเปรียบเทียบความประมาท

provided นำมาใช้

abnormally ผิดปกติ

prevent (v.) ป้องกัน , กีดกัน

assert กล่าวอ้าง

permit อนุญาต

involving เกี่ยวข้องกับ

product liability ความรับผิดเกี่ยวกับสินค้า

interfering การแทรกแซง

engaging (v.) มีส่วนร่วม

intentionally ตั้งใจ ,จงใจ

justification (n.) กล่าวอ้างโดยชอบ

committed การกระทำที่เป็นความผิด

knowingly โดยจงใจ

inducing (v.) ชักชวน

palming off (v.) การลวงขาย , หลอกลวง

accomplished (v.) สำเร็จ

imitating เลียบแบบ

disclosing เปิดเผย

distinction (n.) ความแตกต่าง

confuse สับสน

copyright ลิขสิทธิ์

patent สิทธิบัตร

trademark เครื่องหมายการค้า

substitutes แทนที่

contribute ส่งเสริม

prevention is better than cure การป้องกันดีกว่าการแก้ไข

insure against fire ประกันอัคคีภัย

respectability ความน่าเชื่อถือ

falsified ทำให้เป็นเท็จ

legal action (n.) การฟ้องร้องคดี

consumer ผู้บริโภค,ลูกค้า

praised สรรเสริญ

cheated ถูกหลอก , ถูกโกง

original งานต้นแบบ

cover ครอบคลุม

literary วรรณกรรม

dramatic ละคร

recently ปัจจุบัน

occur เกิดขึ้น

competitor คู่แข่ง

publishes เผยแพร่ , พิมพ์

deceive หลงผิด

biographies ชีวประวัติ

preclude ทำให้หมดโอกาส 

concept แนวคิด

sin บาป (เลวร้าย)

everyday ปกติ

every day ทุกๆวัน

carries นำเสนอ

overtones ผสมผสาน

immorality ผิดศีลธรรม

wrong-doing การกระทำผิด

accepted ยอมรับ

in essence ในสาระสำคัญ

offence against ความอดทนต่อศีลธรรม

fluence อิทธิพล

church ศาสนา

particular โดยเฉพาะ

profound ลึกซึ้ง

far-reaching แพร่ขยายไปไกล

murder ฆาตกรรม

robbery ปล้น

condemned มีตำหนิ , ประณาม

offender ผู้กระทำผิด

very reason เหตุผลที่แท้จริง

legislation การบัญญัติกฎหมาย

ambit บริเวณ

lacks ขาดความแน่นอน

terminology การใช้ถ้อยคำ

variety ความหลากหลาย

seemingly แตกต่างกัน

treason กบฏ

selling liquor without a licence จำหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาต

reckless driving ขับรถยนต์โดยประมาท

bigamy ความผิดที่มีภริยา/สามี 2 คน

carrying an offensive weapon in public without lawful authority พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมาย

burglary ย่องเบา

falsifying แจ้งความเท็จ

an income tax return การเรียกภาษีคืน

publishing an obscene การเผยแพร่สิ่งลามก

embrace รวบรวม

avoid หลีกเลี่ยง

circularity การเวียนใช้

tautologous การใช้คำซ้ำ

abstract นามธรรม

contemporary ปัจจุบัน

result ผลกระทบ

incur มีความรับผิด / มีโทษ

solemn รุนแรง

pronouncement คำวินิจฉัย

moral condemnation การลงโทษในทางศีลธรรม

community ชุมชน

quality คุณภาพ

discerned ความเห็น

intuition สัญชาติญาณ

penal การลงโทษทางอาญา

omission การละเว้น

ascertain ทำให้มั่นใจ

nature ลักษณะ

extent ขนาด

legal consequence ผลทางกฎหมาย

initiate เริ่มต้น

fathorned วัดได้ , แย้งได้

cure รักษา

proverb สุภาษิต

pretent แสร้ง

invented ประดิษฐ์

complicated ซับซ้อน

nominated เสนอ

procise ถูกต้อง

peculiar แปลกประหลาด

enlightening ทำให้เห็น, กระจ่าง

charged ถูกกล่าวหา

well-being ความเป็นอยู่

compensation ค่าเสียหาย , ค่าทดแทน

pay a fine ค่าปรับ

serve a term of imprisonment ต้องรับโทษจำคุก

death penalty โทษประหารชีวิต

victim ผู้เสียหาย , เหยื่อ

criminal (n.) จำเลย

well-illustrated อธิบายความหมายได้ดี

substantive สาระบัญญัติ

arraignment การกล่าวหา

arrests จับกุม

confessions การสารภาพ

conspiracy สมคบ

Indictments ข้อกล่าวหา

sentencing การลงโทษ / การพิพากษา

suppression of evidence การหักล้างพยาน

tax evasion การหลีกเลี่ยงภาษี

violated ฝ่าฝืน , ละเมิด

warrant หมายค้น 

Arbitration อนุญาโตตุลาการ

Mediation การประนีประนอมยอมความ,การไกล่เกลี่ย

perspective ทัศนะ

alternative ทางเลือก

dispute ข้อพิพาท

resolution ทำให้ระงับ

existence ได้มีอยู่

amicable ฉันท์มิตร

confront เผชิญกับ

prior ก่อนหน้า

so-called ที่เรียกว่า

except เว้นแต่

administered การจัดการ

process ขบวนการ

skyrocketed เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

accommodated สามารถปรองดองกันได้

due to เนื่องจาก

harsher ลำบาก,ยาก

at that time ช่วงเวลานั้น

enormous มาก,ใหญ่

litigation process กระบวนการฟ้องร้องคดี

increased เพิ่มขึ้น

unprecedented อย่างไม่เคยมีมาก่อน

floodgate ทางออกของการดำเนินคดี

paralyzed อัมพาต,หมดสภาพ

enacted บังคับใช้

organization องค์กร

institutions สถาบัน

governmental หน่วยงานของรัฐ

rethink คิดใหม่

effectively ประสิทธิภาพ

realized ตระหนัก

new case management ระบบการจัดการคดีใหม่ๆ

schemes แบบแผน

employed ถูกนำมาใช้

promote ส่งเสริม

settle การระงับ,ยุติ

urgency ความเร่งรีบ

legislative process กระบวนการนิติบัญญัติ

out-of-court การไกล่เกลี่ยนอกศาล

introduced นำมาใช้

facilities สิ่งอำนวยความสะดวก

parties คู่ความ,คู่สัญญา

so rare แทบจะไม่มี

reliable เชื่อถือได้

instigated การยุยงส่งเสริม

arbitral proceedings กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

tribunal คณะอนุญาโตตุลาการ

arbitral awards คำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ

benefit เป็นประโยชน์

obtain ได้รับ

shortfalls ข้อบกพร่อง

indefatigable อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

round-table การประชุม

autonomy มีอิสระ

unambiguous ไม่คลุมเครือ

unduly ไม่เหมาะสม

intervene แทรกแซง

community ชุมชน

consistently อย่างเสมอๆ

sporadically นานๆครั้ง

respectable เคารพ

acquainted มีความคุ้นเคย

efforts ความพยายาม

confidentiality ความลับ