แหล่งข้อมูลการศึกษาต่อ

- จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ปริญญาโท -ปริญญาเอก (นิติศาสตร์)

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท - ปริญญาเอก (นิติศาสตร์)

- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญาโท - ปริญญาเอก (นิติศาสตร์)

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

ปริญญาโท - ปริญญาเอก (นิติศาสตร์)


- มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท

ปริญญาเอก


- มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปริญญาโท