ระบบการศึกษาและการรับเข้าศึกษา

 1.  ระบบการจัดการศึกษา

 1.1  ระบบ

           ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

           ไม่มี (อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษา 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ )

 1.3 การเทียบเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

           ไม่มี


 2.  การดำเนินการหลักสูตร

 2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

          2.1.1  ภาคการศึกษาที่ 1          เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม     ไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์

          2.1.2  ภาคการศึกษาที่ 2          เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม   ไม่น้อยกว่า 15  สัปดาห์

          2.1.3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน    เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม   ไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          คุณสมบัติผู้ที่เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 และผู้ที่เข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

           2.2.1  ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น จากสถาบันของรัฐ  หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองโดยวิธีการเทียบโอนหน่วยกิต

           2.2.2  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี

           2.2.3   มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 

           2.2.4  ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

 3.1  หลักสูตร

          3.1.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

                       จำนวนหน่วยกิต      รวมตลอดหลักสูตร  138  หน่วยกิต

                       โครงสร้างหลักสูตร

                       โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้

          1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

   1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6   หน่วยกิต

   2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6   หน่วยกิต

   3. กลุ่มวิชาภาษา        12    หน่วยกิต

   4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต

  2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  102  หน่วยกิต

           1. กลุ่มวิชาแกน         90   หน่วยกิต

  2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   12   หน่วยกิต

  3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

         3.1.2  หลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์

                      จำนวนหน่วยกิต      รวมตลอดหลักสูตร   108  หน่วยกิต

                      โครงสร้างหลักสูตร

           โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้

 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      6   หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       6    หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาภาษา    12    หน่วยกิต

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      6   หน่วยกิต

2)  หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า 75  หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาแกน         71     หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน      4    หน่วยกิต

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                        ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 4. การรับนักศึกษา

       การรับนักศึกษา หลักสูตรใช้ระบบกลไกส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ดำเนินการโดยศูนย์

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในการรับเป็นการรับตรงแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

       1. การรับสมัครเข้าศึกษาตามปกติ 

       2. แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ

       การรับทั้ง 2 ประเภทหลักสูตรมีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์การทดสอบกฎหมายเบื้องต้นเพื่อวัดระดับการเข้าใจกฎหมายเพื่อการสอน    การเตรียมตัว การปรับตัวเข้ากับบรรยากาศการเรียนตาม การให้ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร การเรียนการสอนในรูปแบบของคณะนิติศาสตร์ เช่น มีการสอบวัดผลการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง คือการสอบปลายภาค ไม่มีการสอบกลางภาค ไม่มีคะแนนรายงาน  และมีกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะที่ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต การไปดูงาน ณ ศาลอาญาธนบุรี ,สถาบันนิติเวช ,เรือนจำพิเศษธนบุรี เป็นต้น  กรณีรับเข้าโดยวิธีการเทียบโอน หลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนทำหน้าที่เทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตให้แก่นักศึกษาเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2565 ,ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.2545 

              นอกจากนี้หลักสูตรยังพบประเด็นเกี่ยวกับความเข้าใจในหลักสูตรของนักศึกษา หลักสูตรปรับกระบวนการโดยออกแบบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ที่เป็นของหลักสูตรโดยเฉพาะมีสาระสำคัญดังนี้

              ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

              ตอนที่ 2 ความคาดหวังต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

              ตอนที่ 3 แบบทดสอบวัดความรู้กฎหมายเบื้องต้น จำนวน 10 ข้อ

             เพื่อสร้างความเข้าใจหลักสูตร วิชาชีพแก่นักศึกษาโดยการพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาด้านหลักสูตร กิจกรรม และอาชีพที่เกี่ยวข้องและมีแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อจะได้ทราบถึงความรู้พื้นฐานทางด้านกฎหมายของนักศึกษาเพื่อหลักสูตรจะได้นำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษาต่อไป


 5. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  หลักสูตรมีการดำเนินการ  2  โครงการกล่าว คือ

                  (1) ร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาเพื่อชี้แจง กฎ ระเบียบต่าง ๆ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้รับทราบในช่วงเช้า และช่วงเวลาบ่ายเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ดำเนินการปฐมนิเทศย่อยที่เป็นสาระข้อมูลสำคัญเฉพาะของหลักสูตรและเป็นเรื่องจำเป็นมีความสำคัญต่อนักศึกษาใหม่ โดยแบ่งเป็น 4 กิจกรรมย่อยดังนี้  

               กิจกรรมที่ 1 แนะนำคณะวิชาและหลักสูตร รวมถึงกฎ ระเบียบ สถานที่ต่าง ๆ ที่นักศึกษาจำเป็นต้องทราบในเบื้องต้น รวมถึงการแนะนำการเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์ โอกาสทำงานทางวิชาชีพ โดยอาจารย์ประจำคณะทุกคนการวัดผลการเรียนของสาขาวิชานิติศาสตร์ การเขียนตอบปัญหากฎหมาย แหล่งข้อมูลหนังสือข้อสอบเก่า

              กิจกรรมที่ 2 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องของการกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

              กิจกรรมที่ 3 แนะนำระบบสนับสนุนการสืบค้นด้วย SAU.WIFI ที่มีอยู่ทั่วพื้นที่ในอาคารคณะนิติศาสตร์ รวมถึงการสืบค้นฐานข้อมูลกฎหมายด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านช่องทาง www.krisdika.go.th การค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกาhttp://deka.supremecourt.or.th/ 

               กิจกรรมที่ 4 นักศึกษาใหม่พบประธานนักศึกษาคณะนิติศาสตร์พร้อมทีมงาน และรุ่นพี่ชั้นปีต่าง ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องมีการแนะนำกิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่ ซึ่งอยู่เป็นกิจกรรมที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์อย่างใกล้ชิดส่งผลต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

                  (2) คณะนิติศาสตร์ดำเนินการเตรียมความพร้อมการเรียนกฎหมาย โดยมีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษากฎหมายอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจัดมาเป็นประจำทุกปีเป็นการดำเนินการต่อเนื่องทุกปี ลักษณะโครงการเป็นการสอนแนะนำการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย การอ้างอิงบทบัญญัติกฎหมาย การนำบทบัญญัติกฎหมายมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่โจทย์กำหนดไว้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายที่มีความเป็นอัตลักษณ์ทั้งการเรียนการสอน การสอบ และการวัดผลการศึกษา กล่าวคือ วิชากฎหมายไม่มีการจัดสอบกลางภาคมีการสอบปลายภาคครั้งเดียว 100 คะแนนและในโครงการดังกล่าวมีการจัดซื้อหนังสือการตอบข้อสอบกฎหมาย ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายมาไว้ที่คณะเพื่อให้นักศึกษาได้อ่านทบทวนเพิ่มเติม