ตราสัญลักษณ์คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY