โครงสร้างบุคลากร
                                                                                          คณะนิติศาสตร์
                                                                                                              

ดร.สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์
คณบดี

                                                                                                                                                                                           อาจารย์เกียรติสกุล ชลคงคา                                                                              อาจารย์ณัฐวุฒิ    ปฐมสิทธาภิรักษ์                                                                  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                                                              รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ หัวหน้าสาขาวิชา/กิจกรรมนักศึกษา                                                                                   

                                                                                                       
                                                                                 อาจารย์วชิรพงศ์  ศรีเจริญวงศ์               อาจารย์เกียรติสกุล ชลคงคา      
                                                                                                                                        อาจารย์ประจำ                             อาจารย์ประจำ                                         

                                                                                              
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             อาจารย์อรอนงค์ เกียติพิศาลสกุล       อาจารย์พงษ์ลดา ภัทรมานะวงศ์
                                                                                                                                  อาจารประจำ                                        อาจารประจำ


                                                                                              
                                                                                             นางสาวภริตพร      จันอินทร์  
                                                                                            เลขานุการ/ หัวหน้าสำนักงาน

                                                                                                   
           นางสาวนัฐพร สายทอง                                                         นางพรพิมล  เพิ่มศรี                                            นายประทีป ยิ้มณรงค์
         เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยเลขานุการ                                                              เจ้าหน้าที่                                                           เจ้าหน้าที่