สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

              -  อัปเดตข่าวสารกฎหมาย
              -  หลักธรรมในการดำเนินชีวิต
                                พรหมวิหาร 4
                                อิทธิบาท 4    
                                อริยสัจ 4
                                สังคหวัตถุ 4
                                ธรรมะรอบตัว: เวลากับชีวิต
                                ธรรมะปฏิบัติ
                                ธรรมะจากหลวงพ่อ
                -  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
                                สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
                                      สํานักงานอัยการสูงสุด
                                      ศาลล้มละลายกลาง
                                      ศาลปกครอง
                                      กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
                                      กรมสอบสวนคดีพิเศษ
                                      กรมบังคับคดี
                                      รัฐสภา
                                      

                    
                                    
                                                             
                
Comments