รายนามคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คณบดีคนที่ 1 ผศ.พล.ต.ดร.วิริยะ  คชเสนี      (พ.ศ.2539-2544)
คณบดีคนที่ 2 พล.ต.ต.กัมพล  อรุณปลอด     (พ.ศ.2545 -2554)
คณบดีคนที่ 3 ดร.พิทักษ์พล  ปรีชาชาติ         (พ.ศ.2555 - 2558)
คณบดีคนที่ 4 ดร.สุทธิศักดิ์  ภัทรมานะวงศ์    (พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน)