หลักสูตรที่เปิดสอน

                               


                                                                                         หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
                                                                                                              สาขาวิชานิติศาสตร์   คณะนิติศาสตร์ 
                                                                                                         มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
                                                                                                               ปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

                                                                                                      ชื่อหลักสูตร   นิติศาสตร์บัณฑิต
                                                                                                         Bachelor of Laws Program
                             ชื่อปริญญา
                                                         1.  ชื่อปริญญา  ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)                        >             นิติศาสตร์บัณฑิต                        
                                                                                  ชื่อย่อ(ภาษาไทย)                         >             น.บ.
                                                                                  ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)                   >             Bachelor of Laws                     
                                                                                  ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)                    >              LL.B.

                                                         2. ชื่ออนุปริญญา           ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)          >             อนุปริญญาทางนิติศาสตร์              
                                                                                ชื่อย่อ(ภาษาไทย)                          >              อนุ. น.บ.                        
                                                                                ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)                    >              Diploma in Laws                                          
                                                                                ชื่อย่อภาษาอังกฤษ                        >              Dip. in Laws