มุมแสดงความยินดี

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2561 (สนามใหญ่) ร้อยตำรวจเอกกาจโสภณ  โตชนกธรรม

                                  


ตำแหน่งนิติกรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นางสาวพรพิมล  ธรรมทวี

                                         


ตำแหน่งนิติกรศาลจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวเบญจพร  แสนสด

                                   


ตำแหน่งนิติกร  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสาวอุทุมพร  เหมือนวงษ์ธรรม

                                


รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายอธิวัฒน์  สัมผัส

                               เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 (นางสาวน้ำฝน  ตรีกุล)

                               


รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายปัญญา  ดาดวง


                               


สำนักงานศาลยุติธรรมจัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกประจำกรุงเทพมหานคร เนีื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2559
         -   รางวัลชมเชยอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 
                                                                             

                                                                                          

ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2560 (สนามใหญ่) ว่าที่ร้อยตำรวจเอก กาจโสภณ  โตชนกธรรม
 
                      
                       
 

นิติกรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายจิรายุ  แสงทอง) 
        -  อดีตประธานสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 และ ประธานนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

                                                                      
   
                                                    


Comments