รายนามคณบดีคณะนิติศาสตร์

   รายนามคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

        คณบดีคนที่ 1     ผศ.พล.ต.ดร.วิริยะ     คชเสนี                 (พ.ศ.2539-2544)
        คณบดีคนที่ 2     พล.ต.ต.กัมพล          อรุณปลอด           (พ.ศ.2545 -2554)
        คณบดีคนที่ 3     ดร.พิทักษ์พล            ปรีชาชาติ            (พ.ศ.2555 - 2558)
        คณบดีคนที่ 4     ดร.สุทธิศักดิ์             ภัทรมานะวงศ์       (พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน)
Comments