รายนามคณบดีคณะนิติศาสตร์

   รายนามคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

        คณบดีคนที่ 1     ผศ.พล.ต.ดร.วิริยะ     คชเสนี                     (พ.ศ.2539-2544)
        คณบดีคนที่ 2     พล.ต.ต.กัมพล          อรุณปลอด               (พ.ศ.2545 -2554)
        คณบดีคนที่ 3     ดร.พิทักษ์พล            ปรีชาชาติ                 (พ.ศ.2555 - 2558)
        คณบดีคนที่ 4     ดร.สุทธิศักดิ์             ภัทรมานะวงศ์           (พ.ศ.2558 - 2561)
        คณบดีคนที่ 5     นายณัฐวุฒิ               ปฐมสิทธาภิรักษ์       (พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน)
Comments