ปีการศึกษา 2559

                 รายนามคณะกรรมการนักศึกษาปี 2559
                        
                            5961410009        นายปัญญา                    ดาดวง                        ประธาน
                            5961410032        นายวนาธร                     ประกิ่ง                        รองประธาน
                            5961410008        นางสาวสุรีลักษณ์          ก่อมขุนทด                  เลขานุการ
                            5961410004        นางสาวเบญจวรรรณ      ศิลปพงศ์วรากร          ประชาสัมพันธ์
                            5961410017        นางสาวจูน                     กล่ำเจ็ก                      เหรัญญิก
                            5961410018        นายอธิวัฒน์                    สัมผัส                         วิชาการ
                            5961410007        นางสาวอุชุกร                 คุ้มสกุล                       กิจกรรมและกีฬา
                            5961410012        นางสาววิภารัตน์             จริงวัฒนเศรษฐ           ศิลปะและวัฒนธรรม
                            5961410002        นายพณายุทธ์                 ชูเชิดมงคคลกุล          กรรมการ
                            5961410003        นางสาวณปภัช                อรุณวิราม                    กรรมการ
                            5961410010        นางสาวเมทินี                  ทองยิ้ม                        กรรมการ
                            5961410023        นายเรืองศักดิ์                   สกุลอุทัยศักดิ์             กรรมการ
                            5961410025        นายสุนทร                        อิ่มพิมาย                     กรรมการ
                            5961410029        นายชวิศ                           นวจริยานนท์               กรรมการ
                            5961410030        นางสาวเบญจพร              โพวันดี                        กรรมการ


Comments