โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมของนักศึกษาและเสริมสร้างกิจกรรมนักศึกษา
และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำและส่งเสริมการประกันคุณภาพกับนักศึกษา 
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนวันเจ้าแปดทรงไตรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

                    

                    

                    
  
                                                                             
Comments