ผลงานคณะ

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิตไทย