Recent site activity

May 27, 2019, 11:27 PM คณะนิติศาสตร์ มออ created พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
May 27, 2019, 10:45 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited ปีการศึกษา 2561
May 17, 2019, 12:24 AM คณะนิติศาสตร์ มออ edited ประวัติ
May 16, 2019, 11:54 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited ประวัติ
May 16, 2019, 11:22 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited ปีการศึกษา 2561
May 16, 2019, 11:22 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited โครงการอบรมมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กับการประกันคุณภาพการศึกษา
May 16, 2019, 11:12 PM คณะนิติศาสตร์ มออ created โครงการอบรมมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กับการประกันคุณภาพการศึกษา
May 16, 2019, 11:11 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited ปีการศึกษา 2561
May 16, 2019, 10:29 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited ปีการศึกษา 2561
May 16, 2019, 10:29 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited โครงการกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ครั้งที่ 1
May 16, 2019, 10:28 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited โครงการกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ครั้งที่ 1
May 16, 2019, 8:35 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในกิจกรรม DSI Campus Tour Season 3
May 16, 2019, 8:10 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited ประวัติ
May 16, 2019, 8:08 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited โครงการกิจกรรมศาลจำลอง ปี 2561
May 16, 2019, 8:03 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited ประวัติ
May 14, 2019, 9:16 PM คณะนิติศาสตร์ มออ created โครงการกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ครั้งที่ 1
May 14, 2019, 9:11 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited ปีการศึกษา 2561
May 14, 2019, 9:10 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited โครงการกิจกรรมศาลจำลอง ปี 2561
May 14, 2019, 2:05 AM คณะนิติศาสตร์ มออ edited โครงการกิจกรรมศาลจำลอง ปี 2561
May 14, 2019, 1:36 AM คณะนิติศาสตร์ มออ edited โครงการกิจกรรมศาลจำลอง ปี 2561
May 14, 2019, 1:35 AM คณะนิติศาสตร์ มออ edited โครงการกิจำลองจกรรมศาล ปี 2561
May 14, 2019, 12:37 AM คณะนิติศาสตร์ มออ created โครงการกิจกรรมศาลจำลอง
May 14, 2019, 12:19 AM คณะนิติศาสตร์ มออ edited ปีการศึกษา 2561
Apr 26, 2019, 11:25 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited ปีการศึกษา 2561
Apr 26, 2019, 11:24 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในกิจกรรม DSI Campus Tour Season 3