Recent site activity

Sep 4, 2018, 7:47 PM คณะนิติศาสตร์ มออ created ปีการศึกษา 2560
Sep 4, 2018, 7:46 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
Sep 4, 2018, 7:41 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
Sep 4, 2018, 7:37 PM คณะนิติศาสตร์ มออ created การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
Sep 4, 2018, 7:36 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited โครงการศึกษาดูงานที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 29 มีนาคม 2561
Sep 4, 2018, 7:32 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited โครงการศึกษาดูงานเรือนจำพิเศษธนบุรี วันที่ 5 เมษายน 2561
Aug 30, 2018, 10:20 PM คณะนิติศาสตร์ มออ updated รูปตึกนิติ.jpg
Aug 30, 2018, 9:35 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited ปีการศึกษา 2560
Aug 30, 2018, 9:35 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited โครงการและกิจกรรม
Aug 30, 2018, 9:34 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited ติดต่อคณะ
Aug 30, 2018, 9:33 PM คณะนิติศาสตร์ มออ attached รูปตึกนิติ.jpg to ติดต่อคณะ
Aug 30, 2018, 9:26 PM คณะนิติศาสตร์ มออ edited ติดต่อคณะ
Aug 30, 2018, 2:15 AM คณะนิติศาสตร์ มออ edited ปรัชญา | ปณิธาน | วิสัยทัศน์
Aug 30, 2018, 2:14 AM คณะนิติศาสตร์ มออ edited ประวัติ
Aug 30, 2018, 2:02 AM คณะนิติศาสตร์ มออ edited แหล่งข้อมูลด้านวิชาชีพ
Aug 30, 2018, 2:02 AM คณะนิติศาสตร์ มออ edited แหล่งข้อมูลการศึกษาต่อ
Aug 30, 2018, 1:57 AM คณะนิติศาสตร์ มออ edited โลโก้คณะ
Aug 30, 2018, 1:56 AM คณะนิติศาสตร์ มออ edited โลโก้คณะ
Aug 30, 2018, 1:53 AM คณะนิติศาสตร์ มออ edited รายนามคณะกรรมการนักศึกษา
Aug 30, 2018, 1:53 AM คณะนิติศาสตร์ มออ created รายนามคณะกรรมการนักศึกษา
Aug 30, 2018, 1:52 AM คณะนิติศาสตร์ มออ edited สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
Aug 30, 2018, 1:51 AM คณะนิติศาสตร์ มออ edited การจัดการความรู้ (KM)
Aug 30, 2018, 1:51 AM คณะนิติศาสตร์ มออ edited สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
Aug 30, 2018, 1:50 AM คณะนิติศาสตร์ มออ edited ปีการศึกษา 2561
Aug 30, 2018, 1:48 AM คณะนิติศาสตร์ มออ edited โครงการและกิจกรรม