การสำเร็จการศึกษา
        1. กรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะต้องสอบได้รายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และทำตามข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรภาย
            ในระยะเวลาที่กำหนด และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยระดับคะแนนของกลุ่มวิชาเฉพาะและวิชาเลือกจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
        2. กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาอื่นที่เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ-ค่ำ 4 ปี จะต้องสอบได้รายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และทำตาม               ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ระบุไว้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี รวม จำนวน 36 หน่วยกิต 
        3. นักศึกษาที่เทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการนั้นโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องศึกษาในรายวิชาที่เทียบรายวิชา
            และโอนหน่วยกิตได้ และคงเรียนรายวิชาอื่นจนครบครบกระบวนวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
        4. อนุปริญญา - มีการให้อนุปริญญา เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม่

 นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรในสาขานิติศาสตร์ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
            1) ได้ศึกษาและสอบได้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตรรวม 30 หน่วยกิต
            2) ได้ศึกษาและสอบได้กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาในปีที่ 1 ปีที่ 2 ทุกรายวิชาและ รายวิชาปีที่ 3 ยกเว้นวิชา 640314 กฎหมายภาษีอากร 640316 กฎหมายระหว่างประเทศ                     640325 กฎหมายแรงงาน รวมไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
            3) ได้ศึกษาและสอบได้กลุ่มวิชาเลือกสาขาไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
            4) ได้ศึกษาและสอบได้หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
            5) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยระดับคะแนนของกลุ่มวิชาเฉพาะและวิชาเลือกจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.00