การสำเร็จการศึกษา

การสำเร็จการศึกษา
    1. กรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะต้องสอบได้รายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และทำตามข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยระดับคะแนนของกลุ่มวิชาเฉพาะและวิชาเลือกจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
    2. กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาอื่นที่เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ-ค่ำ 4 ปี จะต้องสอบได้รายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และทำตามข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ระบุไว้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี รวม จำนวน 36 หน่วยกิต 
    3. นักศึกษาที่เทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการนั้นโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องศึกษาในรายวิชาที่เทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ และคงเรียนรายวิชาอื่นจนครบครบกระบวนวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
    4. อนุปริญญา - มีการให้อนุปริญญา เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม่
        นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรในสาขานิติศาสตร์ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
            1) ได้ศึกษาและสอบได้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตรรวม 30 หน่วยกิต
            2) ได้ศึกษาและสอบได้กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาในปีที่ 1 ปีที่ 2 ทุกรายวิชาและ รายวิชาปีที่ 3 ยกเว้นวิชา 640314 กฎหมายภาษีอากร 640316 กฎหมายระหว่างประเทศ 640325 กฎหมาย 
                 แรงงาน รวมไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
            3) ได้ศึกษาและสอบได้กลุ่มวิชาเลือกสาขาไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
            4) ได้ศึกษาและสอบได้หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
            5) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยระดับคะแนนของกลุ่มวิชาเฉพาะและวิชาเลือกจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.00