การสำเร็จการศึกษา

การสำเร็จการศึกษา
    1. กรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะต้องสอบได้รายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และทำตามข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยระดับคะแนนของกลุ่มวิชาเฉพาะและวิชาเลือกจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
    2.  กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาอื่นที่เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ-ค่ำ 4 ปี จะต้องสอบได้รายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และทำตามข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ระบุไว้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี รวม จำนวน 36 หน่วยกิต 
    3. นักศึกษาที่เทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการนั้นโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องศึกษาในรายวิชาที่เทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ และคงเรียนรายวิชาอื่นจนครบครบกระบวนวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
    4. การได้อนุปริญญาทางนิติศาสตร์ มี 2 กรณี คือ
        (1) กรณีนักศึกษาสอบได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี และได้แต้ม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ำกว่าเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ไม่ต่ำกว่า 1.75 จากระบบ 8 แต้มระดับคะแนนจะได้อนุปริญญา
        (2) นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรในสาขานิติศาสตร์ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า  108 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
             1)  ได้ศึกษาและสอบได้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตรรวม  30  หน่วยกิต
             2)  ได้ศึกษาและสอบได้กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาในปีที่ 1 ปีที่ 2 ทุกรายวิชาและ รายวิชาปีที่ 3 ยกเว้นวิชา 540316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง และวิชา540326 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล รวมไม่น้อยกว่า 74  หน่วยกิต 
             3)  ได้ศึกษาและสอบได้กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาไม่น้อยกว่า   4 หน่วยกิต
             4)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยระดับคะแนนของกลุ่มวิชาเฉพาะและวิชาเลือกจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
              5)  การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นไปตามเกณฑ์การให้เกียรตินิยมของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
การพ้นสภาพนักศึกษา  เป็นไปตามเกณฑ์การพ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์