รายชื่อคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา 

1. อาจารย์อัครวิทย์                   สุมาวงศ์                        ประธาน
2. ศ.(พิเศษ) ดร.เกียรติขจร       วัจนะสวัสดิ์                    กรรมการ
3. ศ.ดร.ทวีเกียรติ                     มีนะกนิษฐ์                     กรรมการ                                                                                              
4. รศ.ดร.อภิรัตน์                       เพ็ชรศิริ                         กรรมการ                                                                                                            
Comments