ประวัติ

                                                              ณะนิติศาสตร์ก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2539 โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี  ภาคค่ำ 
                                                           และต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกในปี  พุทธศักราช  2543  โดยพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4ปี ภาคค่ำ 
                                                           พร้อมเพิ่มหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  4 ปี  ภาคปกติ  และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  4 ปี   สำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขา
                                                           วิชาอื่นมาแล้ว ใช้เวลาเรียน  3 ปี  เป็นครั้งแรก  ต่อมาในปีการศึกษา 2546 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่สอง และในปี
                                                           การศึกษา  2551  ( มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552 )  มีการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตครั้งที่สาม ซึ่งหลักสูตร
                                                           นิติศาสตรบัณฑิตได้รับความเห็นชอบ   จากสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
                                                           (  สกอ.  )  รับทราบเมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์ 2553    เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2553   และได้ปรับปรุง
                                                           หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   (  TQF  )  และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ
                                                           ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2555   โดยหลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้มีลักษณะเนื้อหาที่เข้มข้น ตามความ
                                                           ต้องการของสังคม     โดยหลักสูตรรองรับการสร้างความชำนาญเฉพาะด้านด้วยการกำหนดกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาเป็น 
                                                           5   กลุ่มวิชา   คือ    กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน   กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายอุตสาหกรรม  และแรงงาน กลุ่มวิชา
                                                           ที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา  และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์  และการค้า กลุ่มวิชา
                                                           ที่เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายระหว่างประเทศ