ประวัติ
                          

                                                              
             นิติศาสตร์ก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2539 โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี  ภาคค่ำ      และต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกในปี พุทธศักราช  2543 โดยพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี ภาคค่ำ    พร้อมเพิ่ม หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  4 ปี  ภาคปกติ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี สำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขา          วิชาอื่นมาแล้ว ใช้เวลาเรียน  3 ปี  เป็นครั้งแรก  ต่อมาในปีการศึกษา 2546 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่สอง และใน                ปีการศึกษา 2551 (มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552) มีการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตครั้งที่สาม ซึ่งหลักสูตร          นิติศาสตรบัณฑิตได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    (สกอ.) รับทราบเมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์  2553  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 และได้ปรับปรุงหลักสูตร              ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ ให้ความ                  เห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2555 โดยหลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้มีลักษณะเนื้อหาที่เข้มข้น ตามความต้องการ              ของสังคม โดยหลักสูตรรองรับการสร้างความชำนาญเฉพาะด้านด้วยการกำหนดกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาเป็น 5 กลุ่ม              วิชา คือ กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายอุตสาหกรรม  และแรงงาน กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับ              กฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ และการค้า กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับ              กฎหมายทั่วไปและกฎหมายระหว่างประเทศ