ปรัชญา     :  
                                            ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
        ปณิธาน     :
                                            มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ สนับสนุนให้บัณฑิตมีส่วนร่วม ในกิจกรรม                                                                            และตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
 
        วิสัยทัศน์  :          
                                             บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม ร่วมพัฒนาและรับใช้สังคม 

        พันธกิจ    :
                                                     1. จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาความรอบรู้ทางด้านวิชาการ พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ                                                                   เสริมสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้คิดเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ สามารถบูรณาการองค์ ความรู้จากการเรียน
                                                การสอนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                 
                                            2. คณะนิติศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยองค์ความรู้ ทักษะ และความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีมาตรฐานบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ                                                                   3. ให้บริการวิชาการทางกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
                                            4. ส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุง และสืบทอด พระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
                                            5. คณะนิติศาสตร์ปรับปรุงการบริหาร และดำเนินการพัฒนาคุณภาพองค์กรอยู่เสมอโดยให้ความสำคัญถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร