ปรัชญา 
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

 ปณิธาน
    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ สนับสนุนให้บัณฑิตมีส่วนร่วม ในกิจกรรม และตระหนักถึงความเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม
 
วิสัยทัศน์
    ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ และมีความรู้ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยี มุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างความรู้ด้านกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในการพัมนา ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมกับสังคม เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านกฎหมายให้กับสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

พันธกิจ
    1. จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาความรอบรู้ทางด้านวิชาการ พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้คิดเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ สามารถบูรณาการองค์ความรู้จากการเรียนการสอนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    2. คณะนิติศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยองค์ความรู้ ทักษะ และความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีมาตรฐานบัณฑิตเป็นที่ยอมรับ
    3. ให้บริการวิชาการทางกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
    4. ส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุง และสืบทอด พระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
    5. คณะนิติศาสตร์ปรับปรุงการบริหาร และดำเนินการพัฒนาคุณภาพองค์กรอยู่เสมอโดยให้ความสำคัญถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร