ปีการศึกษา 2561

                     -   วารสาร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2562
                      บทความวิจัย เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการขยะของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

                  -  วารสาร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2562
                      บทความวิชาการ เรื่อง คณะกรรมการลูกจ้างกับสถานประกอบกิจการ

Comments