ปีการศึกษา 2560

                รายนามคณะกรรมการนักศึกษาปี 2560

                         6061410001        นางสาวเบญจวรรณ            มาอ้อม                ประธาน
                            6061410002        นายภาวุฒิ                          หิรัญสถิตย์           รองประธาน
                            6061410003        นางสาวเปรมสุดา               ชัยหา                   เลขานุการ
                            6061410018        นางสาวกุลจิรา                   บุญเจริญ              ประชาสัมพันธ์
                            6061410017        นายคีริศวร์                          พรอัศวโยธิน        เหรัญญิก
                            6061410014        นายสุรชัย                            คงอยู่                   วิชาการ
                            6061410007        นายทศพล                          รักอักษร               กิจกรรมและกีฬา
                            6061410005        นางสาวเบญจรัตน์               โป๊ะประทีป           ศิลปะและวัฒนธรรม
                            6061410006        บุญฤทธิ์                               ฉลาดเลิศ             กรรมการ
                            6061410015        นางสาวปิยาพร                    จันทรา                  กรรมการ
                            6061410019        นางสาวพัสส์ชาพรณ์           สังข์แก้ว                กรรมการ
                            6061410020        นางสาวลีลาวดี                    จันทร์ทอง             กรรมการ
                            6061410021        นายวุฒิชัย                           ทิพยยอดศรี          กรรมการ


Comments