ปีการศึกษา 2560

                      -   การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5
                      บทความ เรื่อง "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมาย : การรับฟังความคิดเห็นและประเมินผลกระทบ
                                             ของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ......."

                  -   การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5
                      บทความ เรื่อง ปัญหาการดำเนินคดีผู้บริโภคของสมาคมหรือมูลนิธิแทนผู้บริโภค

                  -  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2561
                      เรื่อง "ความรับผิดฐานพาอาวุธปืนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371"

                  -   งานวิจัย
                      เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีคอนโดมิเนี่ยม


Comments