ปีการศึกษา 2558

            รายนามคณะกรรมการนักศึกษาปี 2558

                    5861410029        นายสัญชัย              เปลี่ยนงาม                ประธาน
                    5861410012        นางสาวกชนิภา       โชคตระกูล                รองประธาน
                    5861410025        นางสาวมนัสนันท์    ศรีบุรินทร์                  เลขานุการ
                    5861410004        นายศรียานน            ฉุยเนย                      ประชาสัมพันธ์
                    5861410037        นายเจษฎ์พิพัฒ       วุยชัยภูมิ                   เหรัญญิก
                    5861410031        นางสาวกัญธิมา        เอียดชูทอง              วิชาการ
                    5861410001        นางสาวชญานิษฐ์    คล้ายจินดาพร           กิจกรรมและกีฬา       
                    5861410009        นางสาวน้ำฝน          ตรีกุล                         ศิลปวัฒนธรรม
                    5861410007        นายพงศ์ภัค             ไชยคำ                       กรรมการ
                    5861410016        นางสาวอลิษา          บุทธิจักร                    กรรมการ
                    5861410023        นางสาวพศวีร์           สุขสราญ                   กรรมการและเลขานุการ

                                 
Comments