นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่สอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิตไทย

สมัยที่ 54          นายสุวิทย์                           โตนวม              
สมัยที่ 56          นายมังกร                            ใหญ่ไล้บาง
สมัยที่ 59          ร.ต.ต.บุญทัน                       แก้วพวง
สมัยที่ 60          นายธีรยุทธ                          เจริญส่องแสง
                         นายยุทธนา                         วุฒิพงษ์
                         นายปัณณวิชญ์  (ลอนสัน)     พรมดาว
                         นายอรรควัฒน์                     โสภณอัครโชค
สมัยที่ 61          นายชูศักดิ์                           วิทธวัธ                        
                         นายมนตรี                            เฉลิมไพร                        
                         นางสาวศรีวรรณ                   วรกุลพินิจ
สมัยที่ 62          นางสาวเกศริน                      มธุรส                        
                         นางสาวน้ำฝน                      เหมือนปิ๋ว                        
                         นายภาสกร                          เทียนชู
สมัยที่ 63          นายเฉลิมพล                       โชตินุชิต
                         นายธนวัติ                           นพมณีวรรณ์
                         นางสาวนิตยา                      ทองนำ
                         นางสาวศิริพร                      พลอยขาว
                         นางสาวอาภาภรณ์               เวชพราหม์
สมัยที่ 66          นางสาวพิชาภัค                   เอี่ยมเทศ
สมัยที่ 67          นายกาจโสภณ                    โตชนกธรรม
                         นางสาวธัญลักษ์                  สังข์เอี่ยม
                         นายสิทธิชัย                        ยวงเกตุ
สมัยที่ 68          นายธิติพันธุ์                        ชูจันทร์กุล
                         นางสาวนพภา                     ติ๊บปละ
                         นายธนาคาร                       น้อยพิทักษ์