โครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

“ระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และการถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญระดับศาสตราจารย์  
เรื่อง การพัฒนางานวิจัย สำหรับสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561”
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงแรมพรินเซส ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 

  
    -    ช่วงสัมมนาโครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

                            

                               

                               

                               

                               

                               
 
                  


    -    ช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน

                                                                                            -     ช่วงเวลารับประทานอาหารเย็น

             
                       -     การบรรยายให้ความรู้โดย ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.จักรพงษ์  วิวัฒน์วานิช

                                                                              

                             

                     Comments