งานวิชาการ / งานวิจัย

สำนักวิจัย

การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557 30 เมษายน 2557

การกระทําอันเป็นโจรสลัด : วิเคราะห์อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 

และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทําอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534


การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 ครั้งที่ 3 

"กฎหมายกับการประกอบกิจการน้ําบาดาลของวัดในตําบลบางขันแตก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม" 


การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 ครั้งที่ 3 

"ความรับผิดทางอาญาของตัวแทนนิติบุคคล" 


การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 

"กฎหมายเกี่ยวกับเกษตรพันธสัญญากับความเป็นธรรมในการประกันราคาผลผลิตการเกษตร"


การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 

"การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย : กรณีการป้องกันภยันตรายล่วงหน้า "


การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4

"คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับการดําเนินคดีผู้บริโภค "

Comments