โครงสร้างหลักสูตร  

  

               1. โครงสร้างของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 4 ปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    นักศึกษาต้องศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
                   โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ดังนี้                        
                            1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   30        หน่วยกิต
                                    1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                           6          หน่วยกิต
                                    2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                            6          หน่วยกิต
                                    3) กลุ่มวิชาภาษา                                     12         หน่วยกิต
                                    4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     6          หน่วยกิต                        
                            1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                    102       หน่วยกิต                                    
                                    1)   กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา                           90         หน่วยกิต            
                                    2)   กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา                   12         หน่วยกิต                        
                            1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                      6           หน่วยกิต                                                 
                        รวม                                                                    138        หน่วยกิต
                2.โครงสร้างของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น 
    นักศึกษาต้องศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
                    โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ดังนี้
                            2.1 หมวดวิชาเฉพาะ
                                    กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา                                  90         หน่วยกิต              
                                    กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา                          12         หน่วยกิต                 
                         รวม                                                                    102       หน่วยกิต