โครงการอบรมมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กับการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการอบรมมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กับการประกันคุณภาพการศึกษา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน  กาญจนาทวีกูล
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

                                

                                   

                                   

                                  


Comments