โครงการวันรพี

ท่านคณบดี คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
 พระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
วันที่ 7 สิงหาคม 2561

                                                                                                

                    

                                                    
                               

                     

                   

  
             
Comments