โครงการศึกษาดูงานเรือนจำพิเศษธนบุรี วันที่ 5 เมษายน 2561         
                           
 
                           

                           
 
                           

                Comments