โครงการสัมมนา "เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร"

โครงการสัมมนา "เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร"
ณ ปานเทวีริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561


               

                          

Comments