คณะนิติศาสตร์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทำวิดีโอ เรื่อง "คำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ"

   ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561

                      

                        
Comments