คณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา
1. อาจารย์อัครวิทย์                     สุมาวงศ์                        ประธาน
2. ศ.(พิเศษ) ดร.เกียรติขจร        วัจนะสวัสดิ์                    กรรมการ
3. ศ.ดร.ทวีเกียรติ                      มีนะกนิษฐ์
                    กรรมการ                                                                                                  
4. รศ.ดร.อภิรัตน์                       เพ็ชรศิริ                          กรรมการ