การวัดผล

    1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรตามลำดับก่อนหลัง ที่คณะกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา
    2. นักศึกษาต้องเข้าสอบทุกครั้งในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  หากไม่เข้าสอบตามกำหนดให้ถือว่าไม่ผ่านการ  ประเมินผลการศึกษาในวิชานั้น   และจะได้รับอักษร
        ระดับคะแนน   F   ยกเว้น   การขาดสอบที่ได้รับอนุมัติจาก  อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
    3.ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ ต้องมีการวัดและประเมินผลการศึกษาในวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ดังนี้
                3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาจะต้องสอบได้ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบการศึกษาและการวัดผลการศึกษา                              3.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                    
                         3.2.1   กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา  นักศึกษาจะต้องสอบได้อักษรระดับคะแนน  ตั้งแต่  D  ขึ้นไป จึงจะถือว่า  สอบได้                                            
                         3.2.2   กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา   รายวิชาที่เป็นวิชากฎหมายนักศึกษาจะต้องสอบได้อักษรระดับ คะแนน D ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบได้ถ้าหากสอบได้ไม่ถึง D                                        นักศึกษามีสิทธิจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำอีก หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้         
            3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาจะต้องสอบได้ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบการศึกษาและการวัดผลการศึกษาผลการสอบ                          รายวิชาที่เป็นวิชากฎหมาย ให้จัดอักษรระดับคะแนนระบบอิงเกณฑ์ดังนี้  

                                    อักษรระดับคะแนน                  ช่วงคะแนน                 แต้มระดับคะแนน
                                                 A                               80 - 100                           4.00    
                                                 B+                             75 - 79                             3.50                                                                              
                                                 B                               70 - 74                             3.00    
                                                 C+                             65 - 69                             2.50           
                                                 C                               60 - 64                             2.00  
                                                 D+                             55 - 59                             1.50       
                                                 D                               50 - 54                             1.00                      
                                                 F                              ต่ำกว่า   50                          0.00                   

    4. หากนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรแล้วเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  2.00  นักศึกษาสามารถนำรายวิชา  ที่ต่ำกว่า C  ลงทะเบียนเรียนซ้ำได้
    5. การประเมินผลการศึกษา 
                5.1  การประเมินผลการศึกษาให้กระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค 
                5.2  การนับหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรที่สอบได้ระดับ  A,B + ,B,C + ,C,D + และ  D เท่านั้น 
                       ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับจำนวนหน่วยกิต รายวิชานั้นเข้าสะสมเพียงครั้งเดียว
                5.3  การรวมจำนวนหน่วยกิต เพื่อใช้ในการคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยจะนับจากหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ระดับ A,B+,B,C+,C,D+, D และ F จากการสอบครั้ง                           สุดท้ายเท่านั้นไปใช้ในการคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
                5.4  ระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท ซึ่งคำนวณได้ดังนี้ คือ ก.ระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคให้คำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น  
                        โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละวิชาตั้งหารด้วยผลรวมของหน่วยกิต ของรายวิชาเหล่านั้น ข. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
                        ให้คำนวณผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงการสอบไล่ครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของ
                        แต่ละวิชาตั้ง แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของวิชาดังกล่าวดังที่ระบุตามข้อ 5.3