การเทียบโอนหน่วยกิต

    การเทียบโอนหน่วยกิตตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีดังนี้     
หลักเกณฑ์            
    1) หน่วยกิตของรายวิชาจากสถาบันเดิมต้องเท่ากับหน่วยกิต ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน (ทุกรายวิชาของสาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการความปลอดภัยจะเท่ากับ 3 หน่วยกิต) 
    2) กรณีหน่วยกิตของรายวิชาจากสถาบันเดิมน้อยกว่า 3 หน่วยกิต สามารถรวมหลายๆ รายวิชาที่สัมพันธ์กันได้ 
    3) เนื้อหารายวิชาจะต้องตรงกันไม่น้อยกว่า 3/4 หรือ 75%     
    หลักฐานที่ต้องจัดเตรียม   :   ทรานสคริปต์ (Transcript) และคำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา ของรายวิชาของสถาบันเดิม) มาประกอบ
การพิจารณา ถ้าไม่มีคำอธิบายรายวิชาจะไม่สามารถพิจารณาการขอเทียบโอนได้ ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอน: ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งสิ้น