การเทียบโอนหน่วยกิต
        การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย
        มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559