แหล่งข้อมูลการศึกษาต่อ

                -  จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
            
                -  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                 
                -  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
                    
                    -  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

                    -  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                ปริญญาโท 
                                ปริญญาเอก

                -  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
                                ปริญญาโท 


Comments