ชุดโครงการเพื่อการติดตามและบริการบัณฑิต และพัฒนานักศึกษาคณะนิติศาสตร์

จำนวน 3 โครงการ ที่จัดในวันเดียวกัน ได้แก่
    โครงการมุฑิตาจิตนิติศาสตรบัณฑิตดีเด่นทางการศึกษา 
    โครงการศูนย์ไกล่เกลี่ยงับข้อพิพาททางเลือกในสถานศึกษา
    โครงการเตรียมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษากฎหมายเพื่อการสมัครงาน

                                                                   

           

          

Comments