ปีการศึกษา 2559

                   -    การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4
                    บทความ เรื่อง "กฎหมายเกี่ยวกับเกษตรพันธสัญญากับความเป็นธรรมในการประกันราคาผลผลิตการเกษตร"

                    บทความ เรื่อง "การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย : กรณีการป้องกันภยันตรายล่วงหน้า"

                    บทความ เรื่อง "คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับการดำเนินคดีผู้บริโภค"


Comments