ปีการศึกษา 2558

               -   การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 ครั้งที่ 3 

                      "กฎหมายกับการประกอบกิจการน้ําบาดาลของวัดในตําบลบางขันแตก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม" 


               -   การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 ครั้งที่ 3 

                   "ความรับผิดทางอาญาของตัวแทนนิติบุคคล" 


Comments