ปีการศึกษา 2558

            อบรมกฎหมายเชิงปฏิบัติ รุ่น 2
          -  โครงการศาลจำลอง
                    โครงการมุฑิตาจิตนิติศาสตรบัณฑิตดีเด่นทางการศึกษา
                    โครงการศูนย์ไกล่เกลี่ยงับข้อพิพาททางเลือกในสถานศึกษา
                    โครงการเตรียมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษากฎหมายเพื่อการสมัครงาน
              
              
Comments