ปีการศึกษา 2556

                   -   การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557 30 เมษายน 2557

                          การกระทําอันเป็นโจรสลัด : วิเคราะห์อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 

                          และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทําอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534

Comments